• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер

   Целите на Национална Скаутска Организация на България са:

  • Да способства физическото, интелектуалното, социалното и духовно развитие на младежите, като личности и добри граждани на Република България;
  • Организиране на скаутски лагери, екскурзии, походи, семинари, обучения, квалификационни и преквалификационни курсове и дрuги форми, подпомагащи постигане на целите на НСОБ;
  • Изработване, публикация и разпространение на информационни материали спомагащи постигането на целите на НСОБ;
  • Изработване и разпространение на различни материали и продукти; Образуване и участие в търговски дружества съгласно закона за юридическите лица с нестопанска цел, като извършването на стопанската дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност;
  • Изпълнение и участие в различни проекти и програми за развитие на младежта към Министерството на образованието и други държавни институции, както и към Европейския съюз;
  • Други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени като свързани с основните цели на НСОБ и подпомагат тяхното постигане.

 

   За постигане на целите си Национална Скаутска Организация на България може да влиза в договорни отношения с местни и чуждестранни физически или юридически лица, както и с държавни институции или други юридически лица с нестопанска цел, както и да се сдружава с тях за осъществяване на съвместна дейност.